Saga Farmann – vikingenes handelsskip / Saga Farmann – The Viking Merchant Ship

På Vikingodden (Lindahlplan) i Tønsberg møtes håndverkere og frivillige fra mange land, for å dyrke sin felles lidenskap: vikingskipsbygging og vikinghistorie. Nå gjenskapes en fullskala tolkning av Klåstadskipet, et 1000 år gammelt handelsskip som ble funnet i en åker utenfor Larvik i 1893. Restene av skroget er stilt ut på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg. Arkeologer og tradisjonsbåtbyggere samarbeider om å finne ut hvordan originalskipet kan ha sett ut. Eksperimentell arkeologi kaller de det. Saga Farmann er en knarr, et klinkbygget skip, satt sammen med en nordisk byggeteknikk som nylig fikk plass på UNESCOs liste for menneskehetens immaterielle kulturarv. 

Vi følger konstruksjonen av Saga Farmann, som det nye skipet heter. Skipet er filmens hovedkarakter. Filmen skildrer vikingskipsbyggernes drivkraft, store visjoner, sterke viljer, tidspress og tyngende økonomisk ansvar. Vi forteller også historien om originalskipet, og kaster lys over vikingenes fredelige virksomhet som skipsbyggere, handelsfolk og oppdagere. 

Religionshistoriker og ildsjel Eivind Luthen jobber for å få til et «folk til folk»-tokt med Saga Farmann gjennom Europa over Svartehavet til Istanbul; til vikingenes Miklagard, en reise han vil gjennomføre i Fridtjof Nansen og Thor Heyerdahls ånd. 3000 interesserte gir sin signatur på at de ønsker å være med på deler av turen.

Mannskap og skip gjøres klar til tokt gjennom kursing og seiltrening over flere sesonger. Og i likhet med vikingene, tar også skipsbyggerne i bruk innovative evner. Nyutviklede elektriske motorer under dekk skal føre skipet trygt gjennom elver og kanaler, og gjøre dette til verdens mest moderne vikingskip. Vi følger skipet gjennom deler av Telemarkskanalen i følge med søsterskipet Saga Oseberg. Men pandemien rammer Europa og russiske soldater kommanderes inn i Ukraina. Er det nå forsvarlig å legge ut på det planlagte langtoktet? Målet er fremdeles å nå fram til venner i det arkeologiske miljøet Istanbul innen i oktober 2023 og delta i feiring av Tyrkias 100-årsjubileum. 

Saga Farmann – The Viking Merchant Ship

At Vikingodden (Lindahlplan) in Tønsberg, craftsmen and volunteers from many countries meet to cultivate their common passion: Viking shipbuilding and Viking history. Now a full-scale interpretation of the Klåstadskipet, a 1,000-year-old merchant ship that was found in a field outside Larvik in 1893, is being recreated. The remains of the hull are on display at the Slottsfjellsmuseet in Tønsberg. Archaeologists and traditional boat builders work together to find out what the original ship might have looked like. They call it experimental archaeology. Saga Farmann is a krarn, a clinker-built ship, put together using a Nordic construction technique that was recently placed on UNESCO’s list of the intangible cultural heritage of humanity.

We follow the construction of Saga Farmann, as the new ship is called. The ship is the film’s main character. The film depicts the driving force of the Viking shipbuilders, big visions, strong wills, time pressure and burdensome financial responsibility. We also tell the story of the original ship, and shed light on the Vikings’ peaceful activities as shipbuilders, traders and explorers.

Religious historian and zealot Eivind Luthen is working to bring about a “people to people” tour with Saga Farmann through Europe across the Black Sea to Istanbul; to the Vikings’ Miklagard, a journey he will undertake in the spirit of Fridtjof Nansen and Thor Heyerdahl. 3,000 interested people give their signature that they want to be part of the trip.

Crew and ship are made ready for sailing through courses and sailing training over several seasons. And like the Vikings, the shipbuilders also use innovative skills. Newly developed electric motors below deck will guide the ship safely through rivers and canals, making this the world’s most modern Viking ship. We follow the ship through parts of the Telemark Canal in the company of sister ship Saga Oseberg. But the pandemic hits Europe and Russian soldiers are ordered into Ukraine. Is it now safe to set out on the planned long voyage? The goal is still to reach friends in the Istanbul archaeological community by October 2023 and participate in the celebration of Turkey’s 100th anniversary.

For licensing or additional information contact us here.
E-mail: ann@coates-productions.no