Saga Farmann – vikingenes handelsskip / The Viking Merchant Ship

På Vikingodden (Lindahlplan) i Tønsberg møtes håndverkere og frivillige fra mange land, for å dyrke sin felles lidenskap: vikingskipsbygging og vikinghistorie. Nå gjenskapes en fullskala tolkning av Klåstadskipet, et 1000 år gammelt handelsskip som ble funnet i en åker utenfor Larvik i 1893. Restene av skroget er stilt ut på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg. Arkeologer og tradisjonsbåtbyggere samarbeider om å finne ut hvordan originalskipet kan ha sett ut. Eksperimentell arkeologi kaller de det. Saga Farmann er en knarr, et klinkbygget skip, satt sammen med en nordisk byggeteknikk som nylig fikk plass på UNESCOs liste for menneskehetens immaterielle kulturarv. 

Vi følger konstruksjonen av Saga Farmann, som det nye skipet heter. Skipet er filmens hovedkarakter. Filmen skildrer vikingskipsbyggernes drivkraft, store visjoner, sterke viljer, tidspress og tyngende økonomisk ansvar. Vi forteller også historien om originalskipet, og kaster lys over vikingenes fredelige virksomhet som skipsbyggere, handelsfolk og oppdagere. 

Religionshistoriker og ildsjel Eivind Luthen jobber for å få til et «folk til folk»-tokt med Saga Farmann gjennom Europa over Svartehavet til Istanbul; til vikingenes Miklagard, en reise han vil gjennomføre i Fridtjof Nansen og Thor Heyerdahls ånd. 3000 interesserte gir sin signatur på at de ønsker å være med på deler av turen.

Mannskap og skip gjøres klar til tokt gjennom kursing og seiltrening over flere sesonger. Og i likhet med vikingene, tar også skipsbyggerne i bruk innovative evner. Nyutviklede elektriske motorer under dekk skal føre skipet trygt gjennom elver og kanaler, og gjøre dette til verdens mest moderne vikingskip. Vi følger skipet gjennom deler av Telemarkskanalen i følge med søsterskipet Saga Oseberg. Men pandemien rammer Europa og russiske soldater kommanderes inn i Ukraina. Er det nå forsvarlig å legge ut på det planlagte langtoktet? Målet er fremdeles å nå fram til venner i det arkeologiske miljøet Istanbul innen i oktober 2023 og delta i feiring av Tyrkias 100-årsjubileum. 

Saga Farmann – The Viking Merchant Ship

At Vikingodden (Lindahlplan) in Tønsberg, craftsmen and volunteers from many countries meet to cultivate their common passion: Viking shipbuilding and Viking history. Now a full-scale interpretation of the Klåstadskipet, a 1,000-year-old merchant ship that was found in a field outside Larvik in 1893, is being recreated. The remains of the hull are on display at the Slottsfjellsmuseet in Tønsberg. Archaeologists and traditional boat builders work together to find out what the original ship might have looked like. They call it experimental archaeology. Saga Farmann is a krarn, a clinker-built ship, put together using a Nordic construction technique that was recently placed on UNESCO’s list of the intangible cultural heritage of humanity.

We follow the construction of Saga Farmann, as the new ship is called. The ship is the film’s main character. The film depicts the driving force of the Viking shipbuilders, big visions, strong wills, time pressure and burdensome financial responsibility. We also tell the story of the original ship, and shed light on the Vikings’ peaceful activities as shipbuilders, traders and explorers.

Religious historian and zealot Eivind Luthen is working to bring about a “people to people” tour with Saga Farmann through Europe across the Black Sea to Istanbul; to the Vikings’ Miklagard, a journey he will undertake in the spirit of Fridtjof Nansen and Thor Heyerdahl. 3,000 interested people give their signature that they want to be part of the trip.

Crew and ship are made ready for sailing through courses and sailing training over several seasons. And like the Vikings, the shipbuilders also use innovative skills. Newly developed electric motors below deck will guide the ship safely through rivers and canals, making this the world’s most modern Viking ship. We follow the ship through parts of the Telemark Canal in the company of sister ship Saga Oseberg. But the pandemic hits Europe and Russian soldiers are ordered into Ukraine. Is it now safe to set out on the planned long voyage? The goal is still to reach friends in the Istanbul archaeological community by October 2023 and participate in the celebration of Turkey’s 100th anniversary.

For licensing or additional information contact us here.

Dokumentar “Klåstadskipet – vikingenes handelsskip”

 

I utvikling nå: Tv-dokumentar om bygging av en fullskala kopi av Klåstadskipet, et tusen år gammelt handelsskip som ble funnet ved Larvik og er stilt ut på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg og om vikingene som båtbyggere og handelsfolk.

In development now: Television documentary on the construction of a full-scale copy of the Klåstad ship, a thousand-year-old merchant ship found at Larvik and exhibited at the Slottsfjell Museum in Tønsberg and about the Vikings as boat builders and traders.

From the previewing / Førpremiere i Filmens hus i Oslo

Sigurd Coates oppsummerer erfaringene med båtprosjektet i Filmens hus etter filmvisningen 17. november. Foto: Peter Kuzinski
Sigurd Coates oppsummerer erfaringene med båtprosjektet sammen med Ann Coates og Mikkel Thommessen i Filmens hus etter filmvisningen 17. november. Foto: Peter Kuzinski

Seilere, filmarbeidere, venner og familie var samlet til førpremiere på “Drømmen om Britannia” i Filmens hus i Oslo 17. november. Mange har fulgt prosjektet til Sigurd Coates gjennom årene og gledet seg til filmen om båten og mannen.

Contributors to the making of the film, sailors, friends, and family were gathered to see the previewing of ”The Dream of Britannia” in Oslo. They had been following the project over the years and were looking forward to seeing the film and learning more about the story as well as about Sigurd.

Ann Coates i samtale med seiler og redaktør Mikkel Thommessen, Sigurd Coates, Jana fra K1Britannia, de nye eierne av båten, seiler og los Esben Glad og seiler og næringslivsmann Per Andreas Vogt.
Ann Coates i samtale med seiler og redaktør Mikkel Thommessen, Sigurd Coates, Jana fra K1Britannia, de nye eierne av båten, seiler og los Esben Glad og seiler og næringslivsmann Per Andreas Vogt. Foto: Peter Kuzinski

Drømmen om Britannia

britannia

”Britannia” var den vakreste og raskeste av de klassiske seilyachtene som konkurrerte langs kystene av England i begynnelsen av forrige århundre. Kongene Edward 7. og George 5. vant mange hundre regattaer med henne – hun ble en legende. 100 år etter går nordmannen Sigurd Coates i gang med sitt livs prosjekt: å bygge en nøyaktig kopi av båten i arktisk Russland.

Sigurd Coates, 56 år gammel elektroingeniør fra Moss, kjøpte på begynnelsen av 1990-tallet et skipsverft i Arkhangelsk i Nord-Russland for å realisere sin drøm. Arbeidet bød på utallige utfordringer – teknisk, økonomisk og menneskelig – og involverte fagfolk fra mange land.

Båten stod klar for sjøsetting våren 2005, men da nektet den nye russiske verftseieren å levere båten, og truet direktøren på livet. Coates måtte gå rettens vei for å få Britannia ut av Russland. Høsten 2008 hadde han vunnet i tre rettsinstanser. Men da påsto verftseieren at båten i hallen var “Tsar Peter” – en ny båt de hadde bygget på tre måneder! Den utrolige historien fortelles av Ann Coates, som har fulgt sin brors båtprosjekt fra 2005. Kan omkostningene av å følge sin drøm bli for store? Når er det tid for å snu?

Dokumentar: 58 min. DV
Produsent: Knut Skoglund
Manus/regi: Ann Coates
Dramaturgi: David Wingate, Ulf Breistrand
Foto: Dan Jåma, Bård Wormdal, Hans Gundersen, Ann Coates m.fl.
Klipp: Lisa Ekberg, Gry Marhaug, Peter Kuzinsky, Ann Coates
Musikk: Knut Halmrast
Lyddesign: Håkon Lammetun
Distribusjon: nrk, Pomor Film
Finansiering: Norsk filmfond v/ Stig Andersen, Nordnorsk filmfond, Norsk filmutvikling v/Ulf Breistrand, Fond for lyd og bilde, NRK,
Coates Productions, Pomor Film

Sendes av NRK i 2014
Bestill engelsk tekstet DVD fra Coates Productions side!

Hannah – et liv i to virkeligheter

hannah2_s

Hannah lever i to dimensjoner: i vår kjente virkelighet og i en verden vi andre ikke ser, og hun opplever begge dimensjonene som sanne. Som ung voksen gir hun psykisk syke et ansikt, og oppfordrer oss alle til å ta ungdommers vanskelige fortellinger på alvor. Hun opplevde selv å ikke bli trodd, da hun som ung jente fortalte om hva hun opplevde. Det tok mange år før hun fikk diagnosen schizofreni, og den hjelpen hun trengte.

Read More

Vandring mot frihet

Pilegrim_s

En gruppe langtidsdømte fra Bastøy fengsel gjør en pilegrimsvandring til Nidaros. Vandringen skal bidra til deres psykiske og fysiske helse, den skal hjelpe dem å gjenvinne selvrespekten og den skal forberede dem til livet etter soningen. Underveis blir vi kjent med Tony, John og Helmer og deres tanker om livet som innsatt, livskvalitet og forsoning.

Bakgrunn
Hvert år vandrer en gruppe langtidsinnsatte fra Bastøy fengsel mot Nidarosdomen. De følger pilegrimsveien fra Oslo til Trondheim. De er med å vitalisere den gamle pilegrimstradisjonen som nå et tatt opp igjen i Norge og Europa. Turen skal forberede de innsatte til et liv i frihet.

Bastøy fengsel vekker internasjonal oppmerksomhet for alternativ tenkning i kriminalomsorgen. Mens terrorfrykt fører til at mange samfunn får strengere straffeutmålinger for kriminelle handlinger, satser Bastøy på alternativ soning der fangene gis stor frihet – for å rehabilitere dem til livet etter soningen.

Filmen forteller om et samarbeide mellom en offentlig instans (Bastøy Fengsel) og en lang rekke frivillige instanser, deriblant Pilegrimsfellesskapet St. Jacob.

Read More